• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

จำนวนครูและบุคลากรในโรงเรียน

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2012 เวลา 06:04 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

ข้อมูลบุคลากร

ที่

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

หมายเหตุ

นายสมปราถ  แว่นแก้ว

ชำนาญการพิเศษ

ป.โท

บริหารการศึกษา

 

นายชัยวัฒน์สุมังคะละ

ชำนาญการพิเศษ

ป.โท

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

นางสาวสุกฤตยา  ปงกันทา

ชำนาญการพิเศษ

ป.โท

บริหารการศึกษา

 

นางกาบแก้ว  สวยสม

ชำนาญการพิเศษ

ป.บัณฑิต

บริหารการศึกษา

 

นางสมหมาย  กิจเกียรติ

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

สังคมศึกษาฯ

 

นางวันเพ็ญ  มะโนชัย

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

ประถมศึกษา

 

นางวารินทร์  อินทะนัย

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

สังคม

 

นางศุภพิชญ์  สนิทมาก

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

บริหารการศึกษา

 

นางสมหมาย   แย้มโกเมน

ครู  คศ. 1

ป.ตรี

ปฐมวัย

 

๑๐

นางมาลี  กระฐินทอง

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

ประถมศึกษา

 

๑๑

นางนิศารัตน์  น้อยบัวทิพย์

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

สังคม

 

๑๒

นางประชัน  ชะนาลัย

ชำนาญการ

ป.ตรี

ประถมศึกษา

 

๑๓

นางสุภาพร  สภาพพร

ชำนาญการพิเศษ

ป.โท

หลักสูตรฯ

 

๑๔

นางนุชนารถ  หอมยก

ชำนาญการพิเศษ

ป.โท

ชีววิทยา

 

๑๕

นางภัทรานาฏ  พจนพาที

ชำนาญการ

ป.โท

ไทย

 

๑๖

นางวัญเพ็ญ    ม่วงจันทร์

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

สังคม

 

๑๗

นางบังเอิญ   ศรีวังราช

ชำนาญการ

ป.ตรี

คหกรรมศาสตร์

 

๑๘

นายดำรงค์  มีขันหมาก

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

ไทย

 

๑๙

นางสมศรี   บัวอาจ

ชำนาญการพิเศษ

ป.โท

หลักสูตรฯ

 

๒๐

นางสุนทร  พลับผล

ชำนาญการพิเศษ

ป.โท

หลักสูตรฯ

 

๒๑

นางภักษมณฑ์  อ่วมสถิตย์

ชำนาญการพิเศษ

ป.โท

หลักสูตรฯ

 

๒๒

นางพัสนน์ภิชาภา  ทนันชัยดำรงกุล

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

สังคมศึกษาฯ

 

๒๓

นางจิราภรณ์ แสงขรรค์ชัย

ชำนาญการ

ป.ตรี

อังกฤษ

 

๒๔

นางวรรณา     เสาระวะ

ชำนาญการ

ป.ตรี

คหกรรม

 

๒๕

นายคมธัช   นิลาพันธ์

ชำนาญการ

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์

 

๒๖

นายเช่นชนก  สิ้วอินทร์

ชำนาญการ

ป.ตรี

แนะแนว

 

๒๗

นางอิสสริยา   สิทธิโสภณ

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

สุขศึกษา

 

๒๘

นายเฉลียว ขอจิตต์

ชำนาญการ

ป.โท

เทคโนฯ

 

๒๙

นางนิสา    แก่งศิริ

ชำนาญการ

ป.โท

หลักสูตรฯ

 

๓๐

นางวิไลภรณ์  อริยะวงษ์

ชำนาญการ

ป.ตรี

พลศึกษา

 

๓๑

นางอรุณี   เกิดโต

ชำนาญการ

ป.ตรี

ปฐมวัย

 

๓๒

นายชาญณรงค์    สถิตย์อยู่

ชำนาญการพิเศษ

ป.โท

วิทยาศาสตร์

 

๓๓

นางสาวอินทรัตน์  ช่วงบัญญัติ

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

ประถมศึกษา

 

๓๔

นางดารุณี  หิรัญพันธุ์

ชำนาญการพิเศษ

ป.โท

วิทยาศาสตร์

 

๓๕

นางสาวอรุณรัตน์    ยืนยาว

ชำนาญการ

ป.ตรี

อังกฤษ

 

๓๖

นางพณิตา   เงินทอง

ชำนาญการพิเศษ

ป.โท

หลักสูตรฯ

 

๓๗

นางกนกพร      ทันจันทร์

ชำนาญการ

ป.ตรี

ประวัติศาสตร์

 

๓๘

นายสมควร  อ่อนฉาย

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

ศิลปะ

 

๓๙

นางสาวฤชุวี    เพชรเภรี

ชำนาญการ

ป.ตรี

ประถมศึกษา

 

๔๐

นางเรณู  ฉิมพานิชย์

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

สังคมศึกษาฯ

 

๔๑

นางทัศนีย์  สุพรรณแสง

ชำนาญการ

ป.ตรี

พลศึกษา

 

๔๒

นางสำราญ  แสงนวกิจ

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

ประถมศึกษา

 

๔๓

นางกฤตพร  เดชา

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

คหกรรม

 

๔๔

นางพวงเพชร  ทองเพชร

ชำนาญการ

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์

 

๔๕

นางอุษา  เอี่ยมโพธิ์

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์

 

๔๖

นางระวิกานต์  นุตเวช

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

คหกรรมศาสตร์

 

๔๗

นายปริพนธ์  กรรณิกา

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

ศิลปศึกษา

 

๔๘

นางศันสนีย์  ชูสุวรรณ์

ชำนาญการ

ป.ตรี

แนะแนว

 

๔๙

นางสิรปภา  ธรรมสอน

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

เทคโนโลยีฯ

 

๕๐

นางวิลัดดา  ขอจิตต์

ชำนาญการ

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์

 

๕๑

นางณัฐฐินันท์ศิริสิงห์อำไพ

ชำนาญการ

ป.ตรี

สังคมศึกษาฯ

 

๕๒

นางนิชยา  ศรีเริงหล้า

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

ประถมศึกษา

 

๕๓

นางเบ็ญจมาศ  วิทยากาญจน์

ชำนาญการ

ป.ตรี

ปฐมวัย

 

๕๔

นางสาวปิยะดา  พรหมอินทร์

ชำนาญการ

ป.โท

จิตวิทยา

 

๕๕

นางบุญเกียม  มงคลกาวิล

ชำนาญการ

ป.ตรี

ประถมศึกษา

 

๕๖

นางชนะจิตต์  บุญเกิด

ชำนาญการ

ป.ตรี

สังคมศึกษาฯ

 

๕๗

นางสมทรง  กงสุวรรณ

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

สังคมศึกษาฯ

 

๕๘

นางพรสวรรค์   ศิริไพบูลย์

ชำนาญการ

ป.โท

บริหารฯ

๕๙

นางทับทิม  ตรีเจริญ

ชำนาญการ

ป.โท

จิตวิทยาฯ

 

60

นายนเรศ    สุดไทย

ชำนาญการ

ป.โท

เทคโนฯ

 

61

นายสุริเยนทร์   ภูมิการ

ชำนาญการ

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์

 

62

นางลัคนา   กระต่ายทอง

ชำนาญการพิเศษ

ป.โท

บริหารฯ

 

63

นางวรรณา   พรหมวิหาร

ชำนาญการ

ป.ตรี

สังคมศึกษาฯ

 

64

นายชะอ้อน  บดีรัฐ

ชำนาญการพิเศษ

ป.ตรี

เทคโนโลยีฯ

 

65

นางพิสมัย  กงจักร์

ชำนาญการ

ป.ตรี

ปฐมวัย

 

66

นางสาวทัศนีย์   หมู่คำ

ชำนาญการ

ป.โท

บริหารการศึกษา

 

 

 

พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

ที่

ชื่อ ชื่อสกุล

วุฒิ

วิชา เอก

จ้างด้วยเงิน

นายสุนทร    คงศิริ

ป.ตรี

พลศึกษา

สถานศึกษา

นางสาวปรียาวรรณ ศรีพารา

ป.ตรี

ปฐมวัย

สถานศึกษา

นางนภิศรา        รัตนบดี

ป.ตรี

สังคมศึกษา

สถานศึกษา

นายพิษณุพงษ์  วิบูลวัชริยกุล

ป.ตรี

การตลาด

สถานศึกษา

นางเยาวเรศ   จุลสุข

ป.ตรี

ประถมศึกษา

สถานศึกษา

นางระพีพรรณ  เงินเส็ง

ป.ตรี

ประถมศึกษา

สถานศึกษา

7

นายสุรัตน์   นนทกานติวงศ์

ป.ตรี

ศิลปศาสตร์

สถานศึกษา

8

นางสาวโสพิศ  กันทะบุตร

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์ศึกษา

สถานศึกษา

9

นางสาววิจิตรา  ถมอินทร์

ป.ตรี

นิติศาสตร์

สถานศึกษา

10

นางสาวเกศรินทร์   ศรีธรรมรักษ์

ป.ตรี

สารสนเทศฯ

สถานศึกษา

11

นางสาวสุคนธวา   ชื่นนิรันดร์

ป.ตรี

การตลาด

สถานศึกษา

12

นางอรพรรณ    จิตสนธิ

ป.ตรี

รัฐประศาสนศาสตร์

สพป.กพ.1(ธุรการ)

13

นางรุ่งนภา   พละทรัพย์

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์

สพป.กพ.1(นักการภารโรง)

 

 

 

 

ภาพรวมบุคลากร

ตำแหน่ง

จำนวน

วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

รวมทั้งสิ้น

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ต่ำกว่า

ป.ตรี

ชาย

หญิง

เชี่ยวชาญ

ชำนาญการพิเศษ

ชำนาญการ

ไม่มีวิทยฐานะ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รองผู้อำนวยการฯ

-

-

-

-

1

-

1

-

-

บุคลากรครู

๑๐

52

-

30

31

1

-

-

3

14

7

38

-

-

๑๐

52

62

พนักงานราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ครูอัตราจ้าง

3

10

-

-

-

-

-

-

-

-

3

10

-

-

3

10

13

นักการฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลูกจ้าง

1

๑6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

13

1

16

๑7

รวม

20

80

-

34

31

1

-

-

5

15

๑๐

51

13

20

80

100

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2014 เวลา 11:38 น.
Find us on Facebook
Follow Us