• slide2.jpg
  • slide10.jpg
  • slides.png
  • slides5.jpg

จำนวนครูและบุคลากรในโรงเรียน

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2012 เวลา 06:04 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

.๑ ครูประจำการ

ที่

ชื่อ ชื่อสกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี

1

นายสมปราถ  แว่นแก้ว

59

39

ชำนาญการพิเศษ

กศ.บ

บริหารการศึกษา

ผู้อำนวยการ

15

2

นายชัยวัฒน์  สุมังคะละ

57

32

ชำนาญการพิเศษ

ม.ศ. ๕

วิทย์ทั่วไป

รอง ผอ.

13

3

นางสาวสุกฤตยา ปงกันทา

37

10

ชำนาญการพิเศษ

กศ.บ

บริหารการศึกษา

รอง ผอ.

12

4

นางกาบแก้ว  สวยสม

43

20

ชำนาญการพิเศษ

กศ.บ

บริหารการศึกษา

รอง ผอ.

11

5

นายวิมลชัย  สิลารักษ์

34

10

ชำนาญการ

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

รอง ผอ.

17

6

นางสมหมาย กิจเกียรติ

52

40

ชำนาญการพิเศษ

กศม.

บริหารการศึกษา

อ.2

5

7

นางวันเพ็ญ  มะโนชัย

54

35

ชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ

ประถม

ป.2

6

8

นางวารินทร์  อินทะนัย

59

41

ชำนาญการพิเศษ

คบ.

สังคม

การงาน ป.1

7

9

นางศุภพิชญ์  สนิทมาก

54

32

ชำนาญการ

ศศ.บ

บริหาร

ป.2

4

10

นางสมหมาย แย้มโกเมน

47

6

ครู  คศ. 1

คบ.

ปฐมวัย

อ.1

2

11

นางมาลี  กระฐินทอง

59

41

ชำนาญการพิเศษ

คบ.

ประถม

ป.4

2

12

นางนิศารัตน์  น้อยบัวทิพย์

54

31

ชำนาญการพิเศษ

คบ.

สังคม

ป.1

3

13

นางสุภาพร  สภาพพร

56

37

ชำนาญการพิเศษ

กศม.

หลักสูตรฯ

ป.5

3

14

นางนุชนารถ หอมยก

46

23

ชำนาญการพิเศษ

คบ.

ชีววิทยา

ป.4

3

15

นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์

53

33

ชำนาญการพิเศษ

คบ.

สังคม

ป.5

2

16

นางบังเอิญ ศรีวังราช

56

30

ชำนาญการ

คบ.

คหกรรม

ป.2

2

17

นายดำรงค์  มีขันหมาก

52

33

ชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ

ไทย

ศิลปะ

4

18

นางสมศรี   บัวอาจ

53

24

ชำนาญการพิเศษ

คม.

หลักสูตรฯ

ป.3

4

19

นางภักษมณฑ์ อ่วมสถิตย์

55

37

ชำนาญการพิเศษ

คม.

หลักสูตรฯ

ป.3

2

20

นางพัสนน์ภิชาภา ทนันชัยดำรงกุล

49

29

ชำนาญการพิเศษ

คบ.

สังคมศึกษาฯ

ป.4

2

21

นางจิราภรณ์ แสงขรรค์ชัย

59

40

ชำนาญการ

กศบ.

อังกฤษ

ป.4

1

22

นางวรรณา  เสาระวะ

52

33

ชำนาญการ

คบ.

คหกรรม

-

2

23

นายคมธัช  นิลาพันธ์

54

33

ชำนาญการ

กศ.บ

วิทยาศษสตร์

พละศึกษา

4

24

นายเช่นชนก  สิ้วอินทร์

53

33

ชำนาญการ

กศ.บ

แนะแนว

คอมฯ

9

25

นางอิสริยา สิทธิโสภณ

51

22

ชำนาญการพิเศษ

ศศ.บ

สุขศึกษา

ป.6

5

26

นายเฉลียว ขอจิตต์

57

31

ชำนาญการ

วทม.

เทคโนฯ

พละศึกษา

2

27

นางนิสา   แก่งศิริ

51

26

ชำนาญการ

คม.

หลักสูตรฯ

ป.3

2

28

นางวิไลภรณ์  อริยะวงษ์

58

38

ชำนาญการ

คบ.

พลศึกษา

ป.1

2

29

นางอรุณี   เกิดโต

57

35

ชำนาญการ

คบ.

ปฐมวัย

อ.2

2

30

นายชาญณรงค์  สถิตย์อยู่

53

28

ชำนาญการ

คบ.

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

4

31

น.ส.อินทรัตน์  ช่วงบัญญัติ

47

21

ชำนาญการพิเศษ

คบ.

ประถมศึกษา

สุขศึกษา

3

32

นางดารุณี  หิรัญพันธุ์

58

37

ชำนาญการพิเศษ

วทม.

วิทยาศาสตร์

ป.5

5

33

นางสาวอรุณรัตน์  ยืนยาว

43

20

ชำนาญการ

คบ.

อังกฤษ

ป.1

2

34

นางพณิตา  เงินทอง

50

22

ชำนาญการพิเศษ

คบ.

เทคโนโลยีฯ

ไทย

7

35

นางกนกพร   ทันจันทร์

51

29

ชำนาญการ

ศศ.บ

ประวัติศาสตร์

สังคมฯ

8

36

นายสมควร  อ่อนฉาย

54

33

ชำนาญการพิเศษ

คบ.

ศิลปะ

ศิลปะ

4

37

นางสาวฤชุวี    เพชรเภรี

52

17

ชำนาญการ

คบ.

ประถมศึกษา

ป.3

3

38

นางเรณู  ฉิมพานิชย์

56

35

ชำนาญการพิเศษ

คบ.

สังคมศึกษาฯ

ป.6

3

39

นางทัศนีย์  สุพรรณแสง

53

34

ชำนาญการ

คบ.

พลศึกษา

ป.2

3

40

นางสำราญ  แสงนวกิจ

56

35

ชำนาญการพิเศษ

คบ.

ประถมศึกษา

ป.6

4

41

นางกฤตพร  เดชา

54

33

ชำนาญการ

คบ.

คหกรรม

ป.5

2

42

นางพวงเพชร ทองเพชร

54

33

ชำนาญการ

คบ.

วิทยาศาสตร์

ป.2

2

43

นางอุษา  เอี่ยมโพธิ์

54

33

ชำนาญการพิเศษ

คบ.

วิทยาศาสตร์

ป.6

5

44

นางระวิกานต์  นุตเวช

59

35

ชำนาญการพิเศษ

 

คหกรรม

ป.6

2

45

นายปริพนธ์  กรรณิกา

54

32

ชำนาญการพิเศษ

คบ.

ศิลปศึกษา

ศิลปะ

4

46

นางศันสนีย์  ชูสุวรรณ

52

23

ชำนาญการ

กศบ.

แนะแนว

ป.1

8

47

นางสิรปภา  ธรรมสอน

46

24

ชำนาญการพิเศษ

กศ.บ

เทคโนโลยีฯ

เทคโนฯ

5

48

นางวิลัดดา  ขอจิตต์

55

32

ชำนาญการ

คบ.

วิทย์

ป.4

2

49

นางนิชยา  ศรีเริงหล้า

55

31

ชำนาญการ

ศศ.บ

ประถมศึกษา

ป.1

2

50

นางเบ็ญจมาศ วิทยากาญจน์

58

35

ชำนาญการ

คบ.

ประถมศึกษา

ป.4

2

51

นางสาวปิยะดา พรหมอินทร์

43

20

ชำนาญการ

กศม.

จิตวิทยา

นาฏศิลป์

4

52

นางบุญเกียม มงคลกาวิล

58

30

ชำนาญการ

กศ.บ

ประถมศึกษา

ป.2

1

53

นางชนะจิตต์  บุญเกิด

59

38

ชำนาญการ

ค.บ.

สังคมศึกษาฯ

ป.3

2

54

นางสมทรง  กงสุวรรณ

55

36

ชำนาญการพิเศษ

ก.ศ.บ

สังคมศึกษาฯ

ป.2

2

55

นางพรสวรรค์ ศรีไพบูลย์

50

24

ชำนาญการ

กศม.

บริหารฯ

ป.1

4

56

นางทับทิม  ตรีเจริญ

56

31

ชำนาญการ

กศม.

จิตวิทยาฯ

ป.5

5

57

นายนเรศ    สุดไทย

37

14

ชำนาญการ

กศม.

เทคโนฯ

เทคโนฯ

5

58

นายสุริเยนทร์  ภูมิการ

38

16

ชำนาญการ

คบ.

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

4

59

นางลัคนา  กระต่ายทอง

58

35

ชำนาญการพิเศษ

ค.ม.

บริหารฯ

ภาษาไทย

2

60

นางทัศนีย์  บดีรัฐ

52

23

ชำนาญการ

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

5

61

นางวรรณา  พรหมวิหาร

58

36

ชำนาญการ

ค.บ.

สังคมศึกษาฯ

ป.1-3

2

62

นางชุติมา  จันทร์อ่อน

54

27

ชำนาญการ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

2

63

นางสาวดลยา  ยอดเพชร

32

2

ชำนาญการ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

2

64

นางสาวน้ำทิพย์  พะยิ้ม

32

2

ชำนาญการ

ค.บ.

อังกฤษ

อังกฤษ

2

65

นายชะอ้อน  บดีรัฐ

48

22

ชำนาญการพิเศษ

ก.ศ.บ

เทคโนฯ

เทคโนฯ

5

66

นางพิสมัย  กงจักร

53

27

ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

ปฐมวัย

ปฐมวัย

5

67

นางสาวทัศนีย์  หมู่คำ

37

13

ชำนาญการ

ค.ม.

ภาษาอังกฤษ

อังกฤษ

5

68

นางสาวอรวรรณ  บดีรัฐ

40

16

ชำนาญการ

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

อังกฤษ

3

69

นางประเนียน แก้วมาลากุล

54

32

ชำนาญการพิเศษ

ค.ม.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

2

70

นายชานนท์  แสงผ่อง

37

8

ชำนาญการ

ค.บ.

ดนตรี

ดนตรี

2

71

นางปรางทิพย์ วงษ์ถาวร

40

16

ชำนาญการ

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

อังกฤษ

2

72

นายนวรัตน์  ผลาภิรมย์

54

32

ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

วิทย์

วิทย์

3

 

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ..........60........ คน คิดเป็นร้อยละ   87.93

จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด .......7.......... คน คิดเป็นร้อยละ   12.07

 

 

๔.๒ พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

ที่

ชื่อ ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

1

นายสุนทร    คงศิริ

25

1

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.5

สถานศึกษา

2

นางสาวปรียาวรรณ   ศรีพารา

29

2

ค.บ

ปฐมวัย

อนุบาล 2

สถานศึกษา

3

นางนภิสรา        รัตนบดี

35

6

ค.บ.

สังคมศึกษา

อนุบาล   2

สถานศึกษา

4

นายพิษณุพงษ์    วิบูลวัชริยกุล

28

4

บท.บ.

การตลาด

คอมพิวเตอร์ ป.1-ป.3

สถานศึกษา

5

นางเยาวเรศ   จุลสุข

56

2

วท.บ.

คอมพิวเตอร์

อนุบาล

สถานศึกษา

6

นางระพีพรรณ  เงินเส็ง

36

2

ค.บ.

ประถมศึกษา

อังกฤษ

สถานศึกษา

7

นายสุรัตน์   นนทกานติวงศ์

35

1

ค.บ.

ศิลปศาสตร์

คอมพิวเตอร์ ป.1-ป.2

สถานศึกษา

8

นางสาวโสพิศ  กันทะบุตร

24

1

ค.บ.

คอมพิวเตอร์

สังคม ป.2

สถานศึกษา

9

นางสาววิจิตรา  ถมอินทร์

24

1

ค.บ.

นิติศาสตร์

สังคม ป.1

สถานศึกษา

10

นางสาวเกศรินทร์   ศรีธรรมรักษ์

24

1

ค.บ.

สารสนเทศฯ

อังกฤษ

สถานศึกษา

11

นางสาวสุคนธวา   ชื่นนิรันดร์

24

1

ค.บ.

การตลาด

อังกฤษ

สถานศึกษา

12

นางอรพรรณ    จิตสนธิ

28

2

ศ.ศบ.

รัฐประศาสนศาสตร์

ธุรการ

สพป.กพ.1

(ธุรการ)

13

นางรุ่งนภา   พละทรัพย์

36

1

ค.บ.

คอมพิวเตอร์

อังกฤษ

สพป.กพ.1

(นักการภารโรง)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 21:42 น.
Find us on Facebook
Follow Us