• slide2.jpg
  • slide10.jpg
  • slides.png

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซต์นี้อยู่ในระดับใดใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารจาก โรงเรียนวัดคูยาง
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คณะครูโรงเรียนวัดคูยาง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมระบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing System:OTS) ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ อิงธารรีสอร์ท จ. นครนายก โดยสำนักงานทดสอบ กระทรวงศึกษาธิการ ...

Read more

โรงเรียนวัดคูยาง จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา ณ ห้องพุทธรักษา โรงเรียนวัดคูยาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยมีเนื้อหาสาระตั้งแต่โครงสร้างหลักสูตร การจัดทำแผนบูร...

Read more

โรงเรียนวัดคูยาง ส่งนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับดับภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ก...

Read more

โรงเรียนวัดคูยาง โดยคณะผู้บริหาร นำโดยท่านผู้อำนวยการขจรยศ บุรุษศรี และคณะครูให้การต้อนรับ คุณครูบุษกร วรศรีหิรัญ คุณครูจากโรงเรียนบ้านทุ่งสวน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนวั...

Read more

โรงเรียนวัดคูยาง จัดกิจกรรมรายงานตัวนักเรียน มอบตัวนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง MEP ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4/5 และห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นป.4/6 โดยคณะผู้บริหาร...

Read more

มอบเกียรติบัตร นักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ...

Read more

โรงเรียนวัดคูยาง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียน รุ่นน้...

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 57  
ดาวน์โหลด คลิก
[2/01/57]
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 57
หน้าแรก หน้าสอง

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
วารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 112 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 57
หน้าแรก หน้าสอง
[15/03/57]  
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 113 ฉบับที่ 4 เดือน มิถุนายน 57
หน้าแรก หน้าสอง [ 08/07/57]

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม โรงเรียนวัดคูยาง ปีที่ 113 ฉบับที่ 5 เดือน ตุลาคม 57
หน้าแรก หน้าสอง [03/10/57]  
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Find us on Facebook
Follow Us